BAB IX

PERUBAHAN, TAMBAHAN ATAU PEMBUBARAN

Pasal 17

(1) Putusan untuk mengubah atau menambah Anggaran Dasar Yayasan hanya sah jika diambil oleh suatu rapat bersama antara para anggota Pengurus dan Pembina yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah para anggota dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

(2) Keputusan untuk membubarkan Yayasan, hanya dapat diambil apabila atas usul Pengurus ternyata Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Yayasan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Semua hal yang tidak atau yang tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang akan diputuskan oleh rapat Pembina dan Pengurus.